Gweithgareddau NadoligUnwaith eto roedd Rhagfyr yn fis andros o brysur. I ddechrau aeth disgyblion y cyfnod Sylfaen i weld Sioe Nadolig Cyw yng Nghrymych ar 6ed o Ragfyr. Y diwrnod trannoeth aeth plant blynyddoedd 5 a 6 i weld "School of Rock" yn Nyffryn Taf. Hefyd fe aeth disgyblion cyfnod allweddol 2 i'r sinema i weld "The Star", animeiddiad o stori'r Nadolig.

Bu'r plant yn canu carolau yn Ffair Nadolig y pentref ac fe gynhaliwyd ein sioe Nadolig, Hen Ŵr y Lleuad ar 12fed o Ragfyr.

Cawson ginio Nadolig blasus ar 19eg o Ragfyr a mwynheuodd y plant eu parti ar y 20fed.
I orffen y tymor, gwahoddwyd rhieni a phobl y gymuned i ymuno a ni am roliau twrci a charolau o amgylch y goeden.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Mrs Merle Evans a Mrs Hefina Jones am roi eu hamser i helpu ni gyda'n perfformiadau cerddorol.

Ysgol Bro Brynach , Llanboidy, Hendygwyn,Sir Gaerfyrddin, SA34 0EL | Ffôn:01994 448 268 | lemond3@hwbcymru.net